Catàstoples

Memòria de la directora:

Des de la infància he estat lligada a l’expressió i al món de la música. El meu bagatge artístic ha inclós sempre l’escena, comunicant-me a través de diferents disciplines per desenvolupar una mirada propera mitjançant la màgia, l’humor i el surrealisme.

En aquesta ocasió, el punt de partida és fer un homenatge a la música – a la Gran Música- com a referència fonamental en la cultura de molts pobles, elaborant una pel·lícula muda dividida en les quatre estacions de l’any però des d’una visió pròpia.  Cadascuna d’elles està associada a instruments musicals diferents, excepte l’Hivern, que és un afinador de pianos i la primera estació de l’any que evoco.

Crec important fer somiar a l’espectador. Tots hem viscut, en més o menys grau, l’experiència onírica que obra l’esfera il·limitada del surrealisme.  En aquest cas, us vull fer entrar en el gran món de la música clàssica, transitant per diferents estats d’ànim a través de la meva percepció emocional i psíquica.  Està clar que són associacions que es recolzen d’alguna manera en el què visualment està passant i que no deixen de ser totalment subjectives, però poden obrir una manera d’escoltar música, creant un vincle amb la felicitat i l’entusiasme que mou l’interès per l’expressió i la creativitat.

India1287

 

Desde la infancia he estado ligada al mundo de la música y al de la expresión.Mi bagaje artístico ha incluido siempre la escena, expresándome a través de diferentes disciplinas para desarrollar una mirada cercana a la magia, el humor y el surrealismo.

En esta ocasión, el punto de partida es homenajear la música, la Gran Música Clásica, como referencia fundamental de la cultura de muchos pueblos.
He elaborado así una película muda dividida en las cuatro estaciones del año, pero desde un punto de vista personal. Cada una de ellas está personificada y asociada a instrumentos musicales diferentes, excepto el Invierno que es un afinador de pianos y a su vez la primera de las estaciones que evoco para dar comienzo al film.

Creo importante hacer soñar al espectador. Todos hemos vivido, en mayor o menor medida, la experiencia onírica que abre la esfera ilimitada del surrealismo. En ese caso, quiero hacer entrar a las personas en el gran mundo de la música clásica asociando mi visión psíquica y emocional a través de diferentes estados de ánimo. Está claro que son asociaciones que se apoyan de alguna manera con lo que visualmente está pasando pero que no dejan de ser totalmente subjetivas y pueden abrir una nueva forma de escuchar la música. Pretendo crear un vínculo con la felicidad y el entusiasmo que mueve el interés por la expresión y la creatividad.

winter leaves copy

Since childhood I´ve been linked to the expression and the world of music.My artistic background has always included the scene, expressing myself through different disciplines to develop a close look to the magic, humour and surrealism.

This time, the starting point is to make a tribute to music, the Great Classical Music, as a referent point on the culture of many people, creating a silent film divided into the four seasons, but from a very personal point of view. Each season is associated with diferent musical instruments, except Winter, which is a piano turner and the first season I evoke.

I think it´s important to make the viewer dream. We all have lived, in a greater or lesser degree, the dreaming experience that takes us to the unlimited sphere of surrealism. In this case, I pretend the viewer to get into the great world of classical music, combining my mental and emotional visión through different states of mind. Obviously, these associations are supported somehow on the visual references on the screen, but they´re still totally subjective and I think it can open a new way to listen to music. I pretend to create a real connection with happiness and enthusiasm and arouse the interest in expression and creativity.

Mecenes_2

Anuncis